Stadgar för Grankullagillet r.f.
 

§ 1

Föreningens namn är Grankullagillet r.f., dess hemort är Grankulla stad och
dess språk är svenska.

§ 2

Gillets ändamål är att utgöra en sammanslutning för att stärka gemenskapen
mellan Grankulla stads invånare genom att bereda dem tillfälle till kamratligt
umgänge, tankeutbyte och förströelse. För förverkligandet av sitt ändamål
anordnar föreningen möten, exkursioner, fester, lotterier, basarer och annat
dylikt.

§ 3

Skötseln av gillets angelägenheter handhas av en styrelse, som består av
ordförande, som väljes för två år i sänder, och sex ledamöter, vilka väljas för
tre år, sålunda att varje år två står i tur att avgå. Omval av ordföranden och
ledamöterna kan ske.
Föreningsmöte kan besluta om att styrelsen kompletteras med 1-2
suppleanter, vilka väljs för ett år i sänder.
Den nya styrelsen tillträder i början av det följande räkenskaps- och
verksamhetsåret.
Styrelsen väljer inom sig viceordförande, sekreterare och ekonom samt
tillsätter en klubbmästare. Vid behov kan styrelsen tillsätta andra funktionärer
och nämnder.

§ 4

Styrelsen bestämmer själv sin arbetsordning. Styrelsens förhandlingar leds av ordföranden och vid förfall för denne/denna av viceordföranden. Har båda förfall, utser styrelsen någon annan ledamot att
leda förhandlingarna. Styrelsen är beslutför då minst fyra ordinarie ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten. Styrelsen bör till vårmötet avge berättelse över gillets verksamhet.

§ 5

Gillets namn tecknas av ordföranden och viceordföranden var för sig eller av
två ordinarie styrelseledamöter gemensamt.

§ 6

Ansökan om inträde i gillet bör riktas till styrelsen, som äger besluta i saken.
Nyvald medlem inskrivs i gillets medlemsmatrikel.
Medlem har rätt att utträda ur gillet genom anmälan därom skriftligen hos
föreningens styrelse eller dess ordförande eller vid föreningens möte för
anteckning i protokollet.

§ 7

Till bestridande av gillets utgifter erlägger varje medlem inskrivnings- och
årsavgift, vilkas belopp liksom även betalningsterminerna fastställs på
vårmötet för det innevarande verksamhetsåret.

§ 8

Medlem, som inte inom utsatt betalningstid erlägger sin årsavgift och
underlåter att efter ytterligare erhållen påminnelse inbetala densamma, kan
genom styrelsebeslut fråntagas sitt medlemskap.

§ 9

Gillets räkenskaps- och verksamhetsår omfattar kalenderåret. Inom januari
månad skall räkenskaperna överlämnas till granskning åt revisorerna, vilka
inom två veckor därefter äger skriftligen till styrelsen avge berättelse över av
dem verkställd granskning.

§ 10

Gillet sammanträder årligen till två föreningsmöten, ett vårmöte före utgången
av mars månad och ett höstmöte före utgången av oktober månad.
Vid föreningsmöte har varje medlem rösträtt och varje röstberättigad medlem
en (1) röst.

Vid vårmötet handläggs följande ärenden:

 1. Mötet öppnas

 2. Väljes ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för mötet

 3. Konstateras mötets laglighet och beslutförhet

 4. Godkännes mötets föredragningslista

 5. Föredras styrelsens årsberättelse och bokslutet

 6. Föredras revisorernas berättelse över verkställd granskning av gillets räkenskaper

 7. Fastställs bokslutet för föregående verksamhetsår samt besluts om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

 8. Fastställs verksamhetsplanen och budgeten för verksamhetsåret

 9. Fastställs inskrivnings- och årsavgiften samt betalningsterminerna

 10. Handläggs övriga i möteskallelsen nämnda ärenden

Vid höstmötet handläggs följande ärenden:

 1. Mötet öppnas

 2. Väljes ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för mötet

 3. Konstateras mötets laglighet och beslutförhet

 4. Godkännes mötets föredragningslista

 5. Förrättas i § 3 av dessa stadgar nämnda val

 6. Väljes två revisorer och två revisorssuppleanter för det följande

 7. räkenskaps- och verksamhetsåret

 8. Handläggs övriga i möteskallelsen nämnda ärenden

Som föreningens beslut gäller den åsikt, som har understötts av mer än
hälften av de avgivna rösterna. Då rösterna faller lika utgörs beslutet av den
åsikt, som mötets ordförande omfattar, utom vid val, då resultatet avgörs
genom lottning.

§ 11

Gillet kallas till extra föreningsmöte, då styrelsen anser särskild anledning
därtill föreligga, då föreningsmöte så beslutar eller då minst en tiondedel
(1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar därom skriftligen anhållit
för visst uppgivet ärende.

§ 12

Vid föreningsmöte må slutligt beslut inte fattas i andra än i möteskallelsen
nämnda frågor.

§ 13

Kallelse till föreningsmöte sker genom annons i Hufvudstadsbladet eller
medelst cirkulär till samtliga medlemmar.
Kallelse bör ske senaste en vecka före mötet och i kallelsen bör angivas de
ärenden, som på mötet skall upptas till behandling.

§ 14

Beslut om ändring av dessa stadgar eller upplösning av gillet bör fattas av
föreningsmöte med minst tre fjärdedels majoritet av de vid mötet avgivna
rösterna.
Om föreningen upplöser sig eller upplöses, tillfaller dess egendom Stiftelsen
Grankulla Samskola.

§ 15

I allt, varom dessa stadgar ej innehålla närmare föreskrifter, länder till
efterrättelse vad i gällande lag om föreningar stadgas.