Här publiceras Grankullagillets senaste medlemsbrev och protokoll från föreningsmöten.

Läs mer om kommande program och övriga aktiviteter i KALENDERN.

 

MEDLEMSBREV 3/2021

 

Bästa gillesmedlem,

I vårt föregående medlemsbrev 2/2021 informerade vi om Grankullagillets årsavgift på 12 euro som förföll till betalning den 30.4.2021. Tyvärr har ett flertal gillemedlemmar ännu inte betalat summan. Vi sänder en särskild påminnelse till var och en som inte erlagt avgiften och ber er överföra summan snarast.

 

 

HÖSTEN 2021

Höstens samtliga program är beroende av Coronaläget.

 

MEDLEMSKVÄLLAR

 

17.09   Doktorn i medicinska vetenskaper, Marianne Mustajoki, talar om ’Språkets                             betydelse för kvaliteten i vården

15.10   Arkitekt Anders Adlercreutz talar om trähus

19.11   Vetenskapsjournalisten Marcus Rosenlund berättar om sin nyaste bok ’Mot                           stjärnorna. Strövtåg i universum’

 

Julsamling i Betlehemskyrkan lördagen den 11 december.

 

HÖSTUTFÄRD 9.9.2021

 

Vi åker med Ralf Wikströms buss till Åbo och Pargas. Reseprogrammet:

  7.00              Wikströms buss avgår från Grankulla

  9.00              Tuorlan majatalo: avstickare för kaffe med tilltugg

10.00              Åbo domkyrka: guidad tur i domkyrkan

                       Efter guidningen vandrar vi c. 300 meter till Aboa Vetus

11.15              Aboa Vetus: en rundvandring vid och i ruinerna.

                       Vi guidas genom ruinerna av gamla Åbo, som grävts fram under                                               Rettigska palatset vid Östra Strandgatan. Sker i två grupper.

13.00              Tammiluoto vingård: lunch och guidning på vingården. Laxsoppa och                                      kaffe.

14.30              Dagbrottet i Pargas: vi beskådar Nordens största dagbrott från                                                 utsiktsplatsen vid kanten.

15.00              ArtBank, Pargas: guidning genom utställningen.

16.00              Café Axo, Pargas: kaffe med tilltugg innan vi inleder hemfärden

16.45              Biskopsborgen på Kustö

                        Om vädret tillåter, kör vi via biskopsborgen.

                        OBS: om bussen inte kan köra ända fram får alla som är intresserade                                      se borgen gå en bit. Gillets ordförande berättar om bakgrunden.

Anmälan       Obs! Maximalt 40 deltagare. Intresseanmälan snarast till sekreteraren, helst                         per telefon 040-764 0873.

                      Resan är beroende av Coronarestriktionerna. I höstens medlemsbrev                                      bekräftas om resan kan äga rum och först därefter betalas deltagaravgiften.

Pris                50,- € /gillemedlem. Grankullagillet bjuder på bussen och  guidningarna.

Betalning      i höst, efter att resan bekräftats och referensnumret meddelats.

 

TEATERFÖRESTÄLLNING

 

Gillet har preliminärt reserverat 25 biljetter till Lilla Teaterns föreställning Once tisdagen den 2.11.2021. Den flerfaldigt prisbelönta Broadway-musikalen är en vacker kärlekshistoria, färgad av livets bitterljuva harmonier och berättad med värme och humor.

Tid              tisdagen den 2.11.2021 kl. 19.

Plats          Lilla Teatern. Teatern beaktar säkerhetsavstånd och Coronarestriktioner.

                   Var och en tar sig till teatern på egen hand.

Pris            42 euro/person. Grankullagillet stöder med 9 Euro. Icke medlemmar kan                                 delta om det blir biljetter över och betalar då fullt pris, 54 euro eller 51                                    euro /pensionär.

Betalning   betalningsinfo i höstens medlemsbrev.

Anmälan    snarast till sekreteraren, helst per telefon 040-764 0873.

 

MEDLEMSBREV 2/2021

 

Bästa gillemedlem,

På Grankullagillets vårmöte som hölls virtuellt den 19 mars (se protokollet nedan) fastslogs att årsavgiften på 12 euro bibehålls oförändrad. Ingen särskild betalningsavi sänds ut, utan medlemmarna ombeds betala enligt nedanstående information:

Mottagare: Grankullagillet r.f.

Kontonummer: FI51 4055 2920 1078 12   / Aktia

Summa:  12 euro /person

Referens: 1805

Förfallodag: snarast, dock senast 30.4.2021

 

VÅRENS PROGRAM

Det rådande Coronaläget begränsar tyvärr fortfarande möjligheterna till social samvaro. Vårens program har därför tills vidare inhiberats. Om läget ändras i positiv riktning, finns det reserveringar för mötesprogram som kan aktiveras. I så fall återkommer vi med information.

HÖSTEN 2021

Gillet hoppas kunna återuppta medlemsverksamheten med gillekvällar den tredje fredagen varje månad. Datum för programkvällarna har redan tidigare fastslagits:

17.09   Doktorn i medicinska vetenskaper, Marianne Mustajoki, belyser ’Språket i vården’

15.10   Arkitekt Anders Adlercreutz talar om trähus

19.11   Vetenskapsjournalisten Marcus Rosenlund berättar om sin nyaste bok ’Mot stjärnorna. Strövtåg i universum’

Julsamling i Betlehemskyrkan i december

 

Programmen för medlemskvällarna kan aktiveras genast när Coronarestriktionerna lättar.

Om möjligt ordnas i september en höstutfärd till Åbo och Pargas enligt planen från våren 2020.

I mån av möjlighet ordnas dessutom något lämpligt kulturprogram, t.ex. teater-, musei- eller konsertbesök.

Närmare uppgifter om höstens program ges i nästa medlemsbrev som sänds ut i slutet av augusti - början av september.

Styrelsen önskar alla en Glad Påsk och en solig och frisk fortsättning på våren.

 

* * * * *

Vårmötet hölls alltså 19.3.2021 och protokollet följer här:

 

GRANKULLAGILLET r.f.                                               Vårmötesprotokoll 19.3.2021

                                                                                                                           

TID                               Fredagen den 19 mars 2021 kl. 18.00

PLATS                          Virtuellt på Zoom

NÄRVARANDE           12 personer deltog via nätet

 

1. Mötet öppnas

Grankullagillets ordförande Lars Christer Johans öppnade vårmötet kl. 18.00.

Han konstaterade att vårmötet till följd av Coronaläget hålls virtuellt.

 

2. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för mötet

Till ordförande för vårmötet valdes föreningens ordförande Lars Christer Johans som kallade Ursula Stenberg till sekreterare. Till protokolljusterare valdes Bengt Ohls och Yrsa Lannert. Samtliga val var enhälliga.

 

3. Mötets laglighet och beslutsförhet

Enligt föreningsstadgarna bör kallelse till föreningsmötet ske senast en vecka före mötesdatum. Möteskallelsen har ingått i medlemsbrev nr 1/2021 som sänts till föreningsmedlemmarna per brev och per E-post den 25.1. En puff har ingått i lokaltidningen Kaunis Grani nr 3 den 11.3.2021. Medlemsbrevet med möteskallelsen har även funnits på nätet. Mötet konstaterades sålunda vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

 

4. Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan (bilaga 1) godkändes i föreliggande form.

 

5. Styrelsens årsberättelse och bokslutet för år 2020 föredras.

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2020 (bilaga 2) framlades, behandlades och godkändes. Föreningens ordförande presenterade resultat- och balansräkningen för år 2020 (bilaga 3).

 

6. Verksamhetsgranskarnas berättelse över verkställd granskning av Grankullagillets räkenskaper föredras

Ordföranden presenterade verksamhetsgranskarnas berättelse över verkställd granskning av räkenskaperna (bilaga 4).

 

7. Fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet

Bokslutet för år 2020 fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 

8. Fastställande av inskrivnings- och årsavgiften för år 2020

Mötet godkände styrelsens föreslag att bibehålla årsavgiften på 12 €.

 

9. Fastställande av verksamhetsplanen och budgeten för år 2021

Ordföranden presenterade styrelsens förslag till verksamhetsplan (bilaga 5). Han konstaterade att föreningen förmodligen inte kommer att kunna erbjuda någon verksamhet under våren, eftersom Coronarestriktionerna begränsar möjligheterna till social samvaro. Om läget förändras, finns det reserveringar för mötesprogram som kan aktiveras. För hösten har programmet planerats och förhoppningen är att gillekvällarna igen kan organiseras den tredje fredagen varje månad. Även en höstutfärd ordnas om läget det tillåter.

Därefter presenterade ordföranden budgeten för år 2021 (bilaga 6).

 

Vårmötet godkände verksamhetsplanen och budgeten. 

                                                                                                                       

10. Övriga ärenden

          Inga övriga ärenden har framlagts inom utsatt tid.

 

11. Mötet avslutas

Ordföranden avslutade vårmötet kl. 18.30.

 

                      Lars Christer Johans                                               Ursula Stenberg

                      mötesordförande                                                     mötessekreterare

 

Protokollet justerat:

          

Yrsa Lannert                                                           Bengt Ohls                   

 

* * * * *

 

MEDLEMSBREV  1/2021

Bästa gillemedlem,

År 2020 - det år vi förmodligen kommer att minnas som Coronaåret - har äntligen gått förbi och ett nytt år med nya möjligheter ligger framför oss. Säkerligen hoppas alla att Coronaläget med hjälp av de nyligen inledda vaccineringarna äntligen ska lätta, så att vi igen kan börja umgås med varandra.

Medan vi väntar på förbättringen, får vi gläda oss över att vi äntligen fått en vacker vinter och ljusare dagar.

STYRELSEN

Konstituerande möte hölls den 20.1.2021 under ledning av den omvalda ordföranden Lars Christer Johans. lnom styrelsen skedde två förändringar: Johan Larsson och Jan Sundberg tillträdde som ordinarie medlemmar i stället för Christina Markelin och Silvio Hjelt som avgått. Uppgiftsfördelningen är som följer: Ulla-Rita Blomqvist - viceordförande och klubbmästare, Monica Heimburger - ekonom, Johan Larsson - teknikansvarig, Christer Nikander - ledamot, Ursula Stenberg - sekreterare och Jan Sundberg - ledamot.

Suppleanter under innevarande år är lselin Krogerus-Therman och Marie-Louise Michelsson.

VÅREN 2021

På grund av att Coronasituationen i landet fortfarande är ytterst bekymmersam och möten och sammankomster tillsvidare inte är tillåtna, har Grankullagillets styrelse inte utarbetat någon händelsekalender i traditionell form. Långtgående planer finns dock både för medlemskvällarnas program, vårutfärden och den längre höstresan. Så snart läget ändras och restriktionerna lättar, sänds ett nytt medlemsbrev ut.

Vårmöte den 19.3.2021 kl. 18.00, eventuellt på Zoom.

På vårmötet behandlas ordinarie vårmötespunkter enligt stadgarna som finns på Grankullagillets webbplats. Detta brev gäller som möteskallelse.

Den som önskar delta i vårmötet bör anmäla sig senast den 15.3 till sekreteraren. Mötesplats eller möteskoden for Zoom meddelas varje anmäld deltagare. Den som har internetförbindelse bör följa med läget på Grankullagillets webbplats.

HÖSTEN 2021

Höstens mötesdagar har preliminärt fastslagits: 17.9,  15.10,  19.11. Julsamling i Betlehemskyrkan i december.

Grankullagillets styrelse önskar alla en god fortsättning på år 2021.

Ursula Stenberg sekreterare

040-764 0873, ursula.stenberg@kolumbus.fi

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

GRANKULLAGILLET r.f.                                       Höstmötesprotokoll 19.10.2018

TID                          Fredagen den 16 oktober 2020 kl. 18.00

PLATS                      Vallmogård, Grankulla

NÄRVARANDE            23 personer

1. Mötet öppnas

Föreningens ordförande Lars Christer Johans öppnade höstmötet kl. 18.00.

2. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för mötet

Till ordförande för höstmötet valdes föreningens ordförande Lars Christer Johans och till mötessekreterare föreningens sekreterare Ursula Stenberg. Till protokolljusterare valdes Anita Granfelt och Yrsa Lannert. Samtliga val var enhälliga.

3. Mötets laglighet och beslutförhet

Enligt föreningsstadgarna bör kallelse till föreningsmötet ske senast en vecka före mötesdatum. Möteskallelsen har ingått i cirkulär 4/2020 som sänts till föreningsmedlemmarna den 23.9.2020. En annons har ingått i lokaltidningen Kaunis Grani nr 12. Föredragningslistan och möteskallelsen finns även på Grankullagillets webbplats. Mötet konstaterades sålunda vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

4. Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes i föreliggande form.

5. Val av ordförande för åren 2021 - 2022

Till ordförande för Grankullagillet åren 2021–2022 valdes sittande ordförande, Lars Christer Johans. Valet var enhälligt.

6. Val av två styrelseledamöter

Av styrelsemedlemmarna stod Silvio Hjelt och Christina Markelin i tur att avgå. Båda hade meddelat att de inte längre står till förfogande.

Till ordinarie medlemmar för åren 2021–2023 valdes

Johan Larsson

Jan Sundberg

Enligt Grankullagillets stadgar kan föreningsmötet besluta om att styrelsen kompletteras med 1–2 suppleanter vilka väljs för ett år i sänder.

Till suppleanter för år 2021 valdes

Iselin Krogerus-Therman

Marie-Louise Michelsson

Samtliga val var enhälliga.

7. Val av två verksamhetsgranskare och två suppleanter för det följande räkenskaps- och verksamhetsåret

Till verksamhetsgranskare för år 2021 omvaldes Göran Lindström och Bengt Ohls. Till suppleanter för verksamhetsgranskarna omvaldes Clas Bergring och Yrsa Lannert.

Valen var enhälliga.

8. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

9. Mötet avslutas

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötesförhandlingarna kl. 18.10.

Efter höstmötet talade ambassadör René Nyberg om Ryssland utgående från sina båda böcker ’Sista tåget till Moskva’ och ’Patriarkkoja ja oligarkkeja’.

Kvällen avslutades med sedvanlig traktering.

            LARS CHRISTER JOHANS                            URSULA STENBERG

                  Lars Christer Johans                                      Ursula Stenberg

                  mötesordförande                                           mötessekreterare

 

                               * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

GRANKULLAGILLET r.f.                                               Vårmötesprotokoll 18.9.2020

TID                               Fredagen den 18 september 2020 kl. 18.00

PLATS                          Villa Junghans Grankulla

NÄRVARANDE           14 personer

1. Mötet öppnas

Grankullagillets ordförande Lars Christer Johans öppnade vårmötet kl. 18.00.

Han konstaterade att vårmötet till följd av Coronaläget inte kunde hållas den ursprungliga tidpunkten 20.3.2020 och därför blivit framflyttat.

2. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för mötet

Till ordförande för vårmötet valdes föreningens ordförande Lars Christer Johans och till sekreterare Ursula Stenberg. Till protokolljusterare valdes Bengt Ohls och Carl-Christer Nikander. Samtliga val var enhälliga.

3. Mötets laglighet och beslutsförhet

Enligt föreningsstadgarna bör kallelse till föreningsmötet ske senast en vecka före mötesdatum. Möteskallelsen har ingått i medlemsbrev nr 3/2020 som sänts till föreningsmedlemmarna per brev och per E-post den 21.8. En puff har ingått i Hufvudstadsbladet den 14.9.2020 och en annons i lokaltidningen Kaunis Grani den 3.9.2002. Mötesagendan har även funnits på nätet. Mötet konstaterades sålunda vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

4. Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes i föreliggande form.

Styrelsens årsberättelse och bokslutet för år 2019 föredras.

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2019 framlades, behandlades och godkändes. Föreningens ordförande presenterade resultat- och balansräkningen för år 2019.

5. Verksamhetsgranskarnas berättelse över verkställd granskning av Grankullagillets räkenskaper föredras

Ordföranden presenterade verksamhetsgranskarnas berättelse över verkställd granskning av räkenskaperna.

6. Fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet

Bokslutet för år 2019 fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

7. Fastställande av inskrivnings- och årsavgiften för år 2020

Mötet godkände styrelsens föreslag att bibehålla årsavgiften på 12 €.

8. Fastställande av verksamhetsplanen och budgeten för år 2020

Ordföranden presenterade styrelsens förslag till verksamhetsplan. Han konstaterade att föreningens verksamhet legat nere från och med mars, då Coronarestriktionerna infördes. Dagens möte är det första medlemsmötet efter februarimötet. Höstens verksamhet har planerats, men genomförandet beror på hur läget utvecklas.

Därefter presenterade ordföranden ”Corona-budgeten” för år 2020.

Vårmötet godkände verksamhetsplanen och budgeten. 

9.  Övriga ärenden

Inga övriga ärenden har framlagts inom utsatt tid.

10. Mötet avslutas

Ordföranden avslutade vårmötet kl. 18.20.

Anteckning:

Efter de ordinarie vårmötesförhandlingarna berättade Nalle Valtiala minnen från sommarens roddturer. Kvällen avslutades med sedvanlig traktering.

                LARS CHRISTER JOHANS                                   URSULA STENBERG

                      Lars Christer Johans                                               Ursula Stenberg

                      mötesordförande                                                     mötessekreterare

 

                                * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

MEDLEMSBREV 4/2020

Bästa gillemedlem,

På Grankullagillets vårmöte den 18 september fastslogs att årsavgiften på 12 euro bibehålls oförändrad. Ingen betalningsavi sänds ut. Medlemmarna ombeds betala enligt nedanstående information:

Mottagare: Grankullagillet r.f.

Kontonummer: FI51 4055 2920 1078 12   / Aktia

Summa:  12 euro /person

Referens: 1795

Förfallodag: snarast, dock senast 10.10.2020

HÖSTENS PROGRAM

Höstmöte med gillekväll 16.10 kl. 18.00 på Vallmogård.

Mötet inleds med ordinarie höstmötesförhandlingar, bl.a. val av

ordförande för åren 2021 och 2022

två styrelsemedlemmar för åren 2021 - 2023

eventuella suppleanter för år 2021

två verksamhetsgranskare för år 2021 jämte suppleanter

Detta brev gäller som möteskallelse. Föredragningslistan följer stadgarna som finns på Grankullagillets webbsida http://grankullagillet.org/start/. Den som inte har möjlighet att närvara, kan delta via fullmakt utställd på en medlem och försedd med fullmaktsgivarens bevittnade namnteckning.

Efter mötesförhandlingarna talar ambassadör René Nyberg om Ryssland utgående från sina båda böcker ’Sista tåget till Moskva’ och ’Patriarkkoja ja oligarkkeja’.

Avslutningsvis samvaro och sedvanlig traktering.

Obligatorisk anmälning senast 9.10. Max. 40 personer.

 

Gillekväll 20.11 kl. 18.00 på Vallmogård

Viveka Backström från SAD informerar om avfallssortering, ett synnerligen aktuellt tema med tanke på miljön.

Avslutningsvis samvaro och sedvanlig traktering.

Obligatorisk anmälning senast 13.11. Max. 40 personer.

INHIBERAD: Julsamling lördagen den 12.12 kl. 15 i Betlehemskyrkans församlingssal, Bolagsvägen 33, Grankulla.

OBS: Julsamlingen har inhiberats på grund av rådande omständigheter.

(Obligatorisk anmälning senast 4.12. Max 30 personer.)

 

=> OBS: Vid våra medlemsmöten beaktar vi säkerhetsavstånden

=> Obligatorisk anmälan till mötena. Vänligen kontakta sekreteraren:

(Ursula Stenberg, tel. 040-764 0873, epost ursula.stenberg@kolumbus.fi)

 

Tove Jansson  - visdiktaren på Svenska Teatern 16.11.2020

Det strömmade musik genom Tove Janssons liv och skapande. Vi får höra både kända och nyfunna vistexter och tonsättningar i en stämningsfull konsertföreställning med Emma Klingenberg, en pianist och två multimusiker.

Föreställningen inhiberades på våren.

Den som beställt och betalat biljett till vårens inhiberade föreställning, önskar delta nu och har biljettavgiften innestående bör bekräfta sin bokning.

Den som betalat biljettavgiften på våren men inte önskar delta nu, ombedes meddela sitt kontonummer till Monica Heimbürger: monica.heimburger@kolumbus.fi eller tel. 0400-314 256 för återbetalning av avgiften. 

Närmare uppgifter om föreställningen:

Tid                måndagen den 16.11.2020 kl. 18    OBS NYTT DATUM

Plats             Svenska Teatern, stora scenen. Teatern värnar om säkerhetsavståndet genom att lämna varannan stolsrad tom.

Var och en tar sig till teatern på egen hand.

Pris               20 euro/person. Grankullagillet stöder med 9 Euro. Icke medlemmar kan delta om det blir biljetter över och betalar då fullt pris, 29 euro.

Betalning     till Grankullagillets konto i Aktia FI51 4055 2920 1078 12 i samband med anmälningen, dock senast den 9.10. Referens      1779

Bindande anmälan: senast 9.10 till sekreteraren, helst per telefon 040-764 0873

 

MEDLEMSBREV 3/2020

(omarbetat/kompletterat 21.9.2020/SHt)

Bästa gillemedlem,

Efter den exceptionella våren och sommaren försöker vi nu med gott mod ta tag i hösten och hoppas att vi alla kan träffas och umgås - dock alltid med beaktande av rådande säkerhetsföreskrifter.

Tag gärna munskydd med till tillställningarna.

Samtliga program är med Coronaförbehåll.

Det ersättande vårmötet 18.9 hålls på Villa Junghans medan höstmötet 16.10 och novembermötet 20.11 hålls på Vallmogård.

OBS att datum för teaterföreställningen Tove Jansson ändrats till 16.11.

Se närmare nedan:

HÖSTEN 2020

Höstutfärden blev inhiberad

Ersättande vårmöte fredagen den 18.9 kl. 18.00 på Villa Junghans. OBS MÖTESPLATSEN !

På vårmötet behandlas stadgeenliga ärenden, bl.a. :

Grankullagillets årsberättelse och bokslut 2019

verksamhetsplanen och budgeten för år 2020

medlemsavgiften för år 2020

Detta brev gäller som möteskallelse. Föredragningslistan följer stadgarna som finns på Grankullagillets webbsida http://grankullagillet.org/start/. Den som inte har möjlighet att närvara, kan delta via fullmakt utställd på en medlem och försedd med fullmaktsgivarens bevittnade namnteckning.

Obligatorisk anmälan till sekreteraren senast 11.9.2020

Vårmötet omfattar mötesförhandlingarna och samvaro. För närvarande undersöker vi möjligheten till sedvanlig servering.

 

Höstmöte med gillekväll 16.10 kl. 18.00 hålls på Vallmogård. Mötet inleds med ordinarie höstmötesförhandlingar, bl.a. val av

ordförande för åren 2021 och 2022

två styrelsemedlemmar för åren 2021 - 2023

eventuella suppleanter för år 2021

två verksamhetsgranskare för år 2021 jämte suppleanter

Detta brev gäller som möteskallelse. Föredragningslistan följer stadgarna som finns på Grankullagillets webbsida http://grankullagillet.org/start/ . Den som inte har möjlighet att närvara, kan delta via fullmakt utställd på en medlem och försedd med fullmaktsgivarens bevittnade namnteckning.

Styrelsen söker med ljus och lykta kandidater för att ersätta de två styrelsemedlemmar som står i tur att avgå och som meddelat att de inte ställer upp för omval. Även ordförandens mandatperiod går ut vid årsskiftet.

Gillemedlemmar som är intresserade av att axla en aktiv roll i föreningen ombedes kontakta styrelsen.

Efter mötesförhandlingarna talar ambassadör René Nyberg om Ryssland utgående från sina båda böcker ’Sista tåget till Moskva’ och ’Patriarkkoja ja oligarkkeja’.

 

Gillekväll 20.11 kl. 18.00 hålls på Vallmogård. SAD informerar om avfallssortering, ett synnerligen aktuellt tema med tanke på miljön.

 

Traditionell julsamling lördagen den 12.12 kl. 15 i Betlehemskyrkans församlingssal, Bolagsvägen 33, Grankulla.

 

 

TEATER Tove Jansson - visdiktaren Måndagen den 16.11.2020 kl 18. OBS alltså nytt datum!

Föreställningen inhiberades på våren och nu har Svenska Teatern även varit tvungen att ändra datum. Gillet har bokat 35 biljetter.

Den som beställt och betalat biljett till vårens inhiberade föreställning och har biljettavgiften innestående, har förtur till denna föreställning, men bör bekräfta sin bokning.

Den som betalat biljettavgiften på våren men inte önskar delta nu, ombedes meddela sitt kontonummer för återbetalning av avgiften.

Resterande platser delas ut i den ordning beställningarna kommer in.

Anmälan:    Bindande anmälan senast 9.10 till sekreteraren, helst per telefon 040-764 0873

Plats:          Svenska Teatern, stora scenen. Biljetterna delas ut i aulan. Var och en tar sig till teatern på egen hand.

Pris:            20 euro/person. Grankullagillet stöder med 9 Euro. Icke medlemmar kan delta om det blir biljetter över och betalar då fullt pris, 29 euro.

Betalning:   till Grankullagillets konto i Aktia FI51 4055 2920 1078 12 i samband med anmälningen, dock senast 9.10.2020, Referens        1779

                                            

                                            * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

MEDLEMSBREV 2/2020

Bästa gillemedlem,

På grund av Coronaviruset och de därmed förknippade restriktionerna inhiberades Grankullagillets vårmöte den 20 mars 2020 och hålls i samband med nästa möjliga medlemsmöte. På vårmötet behandlas och fastställs bl.a. medlemsavgiften för innevarande år. Styrelsen föreslår att årsavgiften på 12 euro bibehålls oförändrad och att vårmötet i sinom tid fastställer avgiften. Ingen betalning ännu. Betalningsinformationen till medlemmarna sänds ut efter vårmötet.  

VÅRENS PROGRAM

Vårens samtliga program inhiberas och planerade föredrag flyttas om det är möjligt till höstens medlemskvällar.

Tove Jansson  - visdiktaren

Föreställningen är inhiberad och biljettpriset returneras. Den som beställt biljett och betalat ombedes meddela sitt kontonummer till kassören Monica Heimbürger, helst per

e-post: monica.heimburger(at)kolumbus.fi  eller sms till nummer 0400-314 256.

HÖSTEN 2020

Planerade mötesdagar är:  18.9,  16.10,  20.11. Julsamling i Grankulla kyrka i december.

HÖSTRESAN 9 - 12.9.2020

Den planerade resan till Vallontrakterna i Uppland, Sverige genomförs om det är möjligt.

Vi anlitar som vanligt Ralf Wikströms buss och har svenskspråkig guidning under resan.

Resan i korthet (närmare program nedan):

  9.9     Nattbåt Nådendal – Kapellskär

10.9     Sala Silvergruva

Rundtur i Uppsala med besök på olika betydelsefulla platser

11.9     Bussguidning med start i Österbybruk

Gruvsamhället Dannemora

Besök i Vallonsmedjan

Lövstabruks herrgård

Stadsvandring i Öregrund

Nattbåt Kapellskär - Nådendal

12.9     Tykö bruk och retur till Grankulla

Estimerat pris:  480 euro/person i delat dubbelrum, 553 euro i enkelrum med 30 deltagare som utgångspunkt. Om deltagarantalet överstiger 30, sjunker priset något.

Preliminära anmälningar

per e-post ursula.stenberg(at)kolumbus.fi eller telefon 040-764 0873.

Ingen förhandsbetalning ännu.

Styrelsen önskar alla en möjligast angenäm fortsättning på våren.

 

GRANKULLAGILLETS HÖSTRESA  9-12.9.2020 - RESEPROGRAM

Onsdag 9.9         Start med Wikströms buss kl. 17.30 från busshållplatsen i hörnet av Kasabergs- och Sportvägen. Därefter rutten Kasabergs-, Yrjö Liipola-, Breda-, Stations- och Helsingforsvägen.

Avgång med Finnlines färja från Nådendal. Middag och sjöfrukost ombord på båten.

Torsdag 10.9       Efter frukosten går vi i land i Sverige. Bussresan mot Uppland börjar.

Första anhaltspunkten blir Sala silvergruva. Tillsammans med vår svenska guide åker vi hiss ner i gruvan och tar oss genom en slingrande gruvgång fram till Gästabudssalen. Vi får ta oss en titt på världens djupast belägna hotellrum. Guiden berättar historien bakom gruvan och om människoöden som har gjort miljön till det den är. Det är fuktigt och rått i underjorden, men också spännande och talande. Vi kan föreställa oss hur det var att arbeta djupt där nere på 1700-talet. Arbetarna skapade denna nivå med sina bara händer.

Efter lunch på Wärdshuset intill gruvan väntar en guidad busstur genom Uppsala. Vi börjar vid Gamla Uppsala högar som var en livlig plats där man under forntiden höll sammankomster för politiska beslut, handel och blot. Platsen var i tiden även boplats för Sveakonungarna.

Turen går vidare genom de moderna delarna av Uppsala med Resecentrum, Uppsala Konsert & Kongress samt det historiska Uppsala med Carolina Rediviva, Uppsala Slott, Museum Gustavianum och Botaniska trädgården. Vi avslutar turen med ett stopp vid Uppsala Domkyrka och en visning i nordens största katedral.

Incheckning på hotell i centrala Uppsala. Fri tid att upptäcka staden på egen hand.

Gemensam middag och morgonmål på hotellet.

Fredag 11.9         Efter frukost och utcheckning från hotellet följer bussguidning med start i Österbybruk.

Vi åker på en spännande tidsresa i en historisk bygd. Färden går genom gruvsamhället Dannemora som med sin järnmalm skapade förutsättningarna för de uppländska brukens storhetstid. Vi fortsätter genom en av Sveriges största sammanhängande ekskogar och får ta del av bygdens rika historia och imponerande byggnader.

Visningen forstätter med besök i Vallonsmedjan som är världens enda fungerande vallonsmedja och har anor från 1600-talet. Här får gruppen följa järnets väg från Dannemora gruva till det färdiga stångjärnet som i nästan 300 år var dyrast i världen. I turen ingår även ett besök i smedbostaden som visar ett arbetarhem i början av 1900-talet.

Efter lunchen på Leufstabruks wärdshus följer en rundtur på Lövstabruk herrgård.

Lövstabruk var en gång Sveriges största järnbruk. Här finns inte bara ett näst intill orört 1700-talssamhälle, utan även en av Sveriges vackraste 1700-talsherrgårdar. Vi ser herrgårdens matsal, salonger, bibliotek och slutligen köket med sin mångfald av kopparkärl.

Stadsvandring i Öregrund. Vår guide berättar om den gamla sjöfartsstaden - en historia kryddad med både spänning och badortstidens societetsliv. Öregrund var länge utskeppnings-hamn för det uppländska stångjärnet.

Efter eftermiddagskaffet i ett av Öregrunds mysigaste caféer startar bussen mot Kapellskär där vi går ombord på Finlandsbåten som avgår kl. 21.30. Middag ombord.

Lördag 12.9        Efter sjöfrukost och ankomsten till Nådendal kl. 7.15 tar bussen oss till Tykö bruk där vi äter ett morgonmål och går på en guidad rundvandring på Tykö gård.

Därefter startar vi mot Grankulla där vi beräknas vara c. kl. 12.

OBS: På grund av rådande influensasituation hålls stadens mötesutrymmen stängda. Vårmötet skjuts upp på obestämd tid och hålls då läget normaliserats.

UNDVIK FOLKSAMLINGAR,

SPRID INTE SMITTA,

KOM IHÅG ATT TVÄTTA HÄNDERNA!

 

     * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

MEDLEMSBREV 1/2020

Bästa gillemedlem                                                                                                      

Vintersolståndet har passerats med god mariginal och vi kan äntligen se fram emot ljusare dagar. Vårens arbete har inletts och Grankullagillets styrelse har sammankommit för att dra upp riktlinjer och planera programmet för 2020.

Styrelsen Gillets konstituerande möte hölls den 8.1.2020 under ledning av ordföranden Lars Christer Johans. Inom styrelsen skedde två förändringar: Christer Nikander tillträdde som ordinarie medlem. Till ny viceordförande valdes Ulla-Rita Blomqvist. I övrigt är uppgiftsfördelningen oförändrad: Monica Heimbürger - ekonom, Silvio Hjelt – teknikansvarig, Christina Markelin - klubbmästare och Ursula Stenberg - sekreterare. Suppleant under innevarande år är Christina Lundqvist.

 

VÅREN 2020

Gillekväll 14.2.2020 kl. 18.00 i Villa Breda. Reinhold Enqvist berättar om Vallonernas betydelse för Sverige-Finland. Föredraget bildar en bas för höstens resa till vallontrakterna i Uppland, Sverige.

Vårmöte 20.3.2020 kl. 18.00 i Villa Breda. Mötet inleds med ordinarie vårmötesförhandlingar. Detta brev gäller som möteskallelse.

Efter mötesförhandlingarna informerar en sakkunnig från SAD om avfallssortering – ett ytterst aktuellt ämne med tanke på miljön.

Gillekväll 17.4.2020 kl. 18.00 i Villa Breda. Catarina Lundegårdh från Uppsala berättar om sin nyutgivna bok ”Trogen in i döden”. Boken berättar om vardagslivet hos naturmålaren och djurskildraren Bruno Liljefors och hans andra hustru sångerskan Signe Liljefors. 

Vid mötena i Villa Breda uppbärs en avgift på 12 € som inkluderar program och traktering med drycker. Avgiften har kunnat sänkas tack vare att hyran för Villa Breda har visat sig vara lägre än vad som aviserades inför år 2019.

 

Vårutfärd 26.5.2020 med egen buss

Vi planerar en resa till Åboland. Till det slutgiltiga programmet, kostnader, anmälningstid etc. återkommer vi i nästa medlemsbrev. Som vanligt vill vi redan nu påminna om att Grankullagillet inte har någon rese-arrangörsförsäkring, utan att deltagarna själva bör kontrollera att deras försäkringar är i kraft.

Kulturutbud  - se närmare nedan

Musik av Lasse Mårtenson 8.2.2020 i Vindängssalen, Esbo.

Tove Jansson  - visdiktaren 24.3.2020 på Svenska Teatern.

 

HÖSTEN 2020

Höstens mötesdagar har preliminärt fastslagits: 18.9,  16.10,  20.11. Julsamling i Betlehemskyrkan i december.

Gillets höstresa planeras till Uppland, Sverige. Anteckna redan nu tidpunkten 9-12 september 2020.

I nästa medlemsbrev som sänds ut strax efter vårmötet informeras om medlemsavgiften och vårutfärden.

Grankullagillets styrelse önskar alla en god fortsättning på år 2020 och hälsar både gamla och nya medlemmar välkomna till föreningens möten och tillställningar.

 

VÅRENS KULTURUTBUD 2020

Musik av Lasse Mårtenson

En musikalisk kavalkad som bjuder på Maestrons mest älskade sånger och melodier. Allt från kända TV-temamelodier till klingande skärgårdsvalser och schlagernummer. Medverkande: Henrik Wikström, Päivi Kärkäs, Ami Aspelund, Johanna Almark och Benny Törnroos.

Gillet har bokat 30 biljetter. Biljetterna delas ut i bussen.

Tid                lördagen den 8.2.2020 kl. 15

Start             kl. 14 med Wikströms buss, som vanligt från hållplatsen vid Kasavuoren koulukeskus. Därefter Kasabergs-, Yrjö Liipola-, Breda-, Stations- och Helsingforsvägen.

Vi håller oss hela tiden på norra sidan om tunneln.

Pris               15 euro/person.

Grankullagillet betalar bussen till och från Vindängssalen, Vindgränden 6, Esbo

Betalning       till Grankullagillets konto i Aktia FI51 4055 2920 1078 12 i samband med anmälningen, dock senast den 23.1.2020

Referens        1766

Bindande anmälan: senast 23.1 till sekreteraren, helst per telefon 040-764 0873 

 

Tove Jansson  - visdiktaren

Det strömmade musik genom Tove Janssons liv och skapande. Vi får höra kända och nyfunna vistexter och tonsättningar i en stämningsfull konsertföreställning med Emma Klingenberg, en pianist och två multimusiker.

Gillet har bokat 35 biljetter. Biljetterna delas ut uppe i aulan vid Amos-scenen.

Tid                tisdagen den 24.3.2020 kl. 19

Pris               20 euro/person. Grankullagillet stöder med 9 Euro. Icke medlemmar kan delta om det blir biljetter över och betalar då fullt pris, 29 euro.

Plats              Svenska Teatern, Amos-scenen. Var och en tar sig till teatern på egen hand.

Betalning       till Grankullagillets konto i Aktia FI51 4055 2920 1078 12 i samband med anmälningen, dock senast den 21.2.2020.

Referens        1779

Bindande anmälan: senast 21.2 till sekreteraren, helst per telefon 040-764 0873

 

                                                            * * * * * * * * * *

 

TIDIGARE HÄNDELSER

 

Grankullagillets 55-års fest 5.5.2017

Grankulla Gillet firade 5.5.2017 sitt 55 års jubileum på Brankis i Grankulla. Närvarande var ca. 104 medlemmar och inbjudna. Festtalet hölls av Gillets första ordförande Henrik Vaennerberg.(Fotograf Kaj Kankaanpää)

Helena Enqvist och Henrik Vaenerberg, båda tidigare ordförande i Gillet.

Borden var vackert dukade med vårliga blommor.

Serveringspersonalen bestod bl.a. av dessa pigga glada ungdomar.

 

Köksmästaren Axel Charpentier stod för maten.

 

Honnörsbordet med stadsdirektör Christoffer Masar i mitten.