Här publiceras Grankullagillets senaste medlemsbrev och protokoll från föreningsmöten.

Läs mer om kommande program och övriga aktiviteter i KALENDERN

 

                                 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Medlemsbrev 4/2019

Bästa gillemedlem,

Efter den rätt omväxlande sommaren får vi nu bara konstatera att hösten närmar sig. Grankullagillet inleder sin verksamhet och det är igen tid att ta fram almanackan och anteckna höstens Gillekvällar.

Under höstsäsongen samlas vi som förut en fredagskväll per månad kl. 18  i Villa Breda, Bredavägen 16 för att ta del av trevliga program och njuta av efterföljande samvaro.

 

Vid mötena i Villa Breda uppbärs en avgift på 15 € som inkluderar programmet samt en matig sallad och drycker.

 

MEDLEMSAVGIFTER 2019

Tyvärr är c. 10 % av medlemsavgifterna för 2019 fortfarande obetalda. Den som ännu inte betalat får en personlig påminnelse. Vänligen notera att medlemmar som inte betalar medlemsavgiften skrivs ut ur föreningen vid årsskiftet.

 

HÖSTEN 2019

Gillekväll 20.9 kl. 18.00 i Villa Breda. Helena Enqvist och Pio Hjelt behandlar tillsammans det aktuella ämnet krisberedskap och ger vinkar om hur var och en kan förbereda sig för en eventuell krissituation. Rubriken lyder ”Beredskapen hemma”.

 

Höstmöte med gillekväll 18.10 kl. 18.00 i Villa Breda. Mötet inleds med ordinarie höstmötes-förhandlingar med bl.a. val av

- två styrelsemedlemmar för åren 2020 - 2022 istället för dem som står i tur att avgå

- suppleanter för år 2020

- två verksamhetsgranskare för år 2020 jämte suppleanter

Detta brev gäller som möteskallelse. Föredragningslistan följer stadgarna som finns på Grankullagillets webbsida http://grankullagillet.org/start/ .

Efter mötesförhandlingarna talar fil.dr. Hindrik Strandberg om  "Koppning och åderlåtning”, två av de vanligaste folkliga vårdformerna hos oss fram till mitten av 1900 -talet.

 

Gillekväll 15.11 kl. 18.00  i Villa Breda. Naturfotografen Henrik Bremer berättar i ord och bild om ”Flora och fauna kring Gallträsk”.

 

Traditionell julsamling söndagen den 8.12 kl. 16 i Grankulla kyrka, Kavallvägen 3.

 

Teaterpjäsen ”Mauno Koivisto  - Täkters president” kl. 16 söndagen den 27.10.2019

Anmälningstiden har gått ut.

Gillet bjuder på busstransport till och från Täkter. Biljetterna delas ut i bussen.

Start kl. 14.15 med Wikströms buss, som vanligt från hållplatsen vid Kasavuoren koulukeskus. Därefter Kasabergs-, Yrjö Liipola-, Breda-, Stations- och Helsingforsvägen.

Vi håller oss hela tiden på norra sidan om tunneln.

 

VÅREN 2020

Datumen för Gillekvällarna har preliminärt fastslagits och kan alltså redan nu antecknas i almanackan:

14.2,  20.3 och 17.4. I slutet av maj ordnas den traditionella vårutfärden. Programmen för våren är ännu inte klara och styrelsen tar gärna emot programtips och önskemål.

 

Styrelsen önskar alla Gillemedlemmar en skön höst och hoppas på aktiv uppslutning under möteskvällarna. Både gamla och nya medlemmar är hjärtligt välkomna.

 

****************************************************

 

Medlemsbrev 3/2019

Bästa gillemedlem,

l vårt föregående medlemsbrev 2/2019 informerade vi om Grankullagillets årsavgift som förföll till betalning den 30.4.2019. Denna gång sändes inga bankgiroblanketter ut och det har visat sig att över 25 % av medlemmarna inte erlagt avgiften inom utsatt tid.

Vi ber den som ännu inte betalat sin årsavgift göra detta med det snaraste. Nedan ännu en gång betalningsunderlaget:

Mottagare: Grankullagillet r.f.

Kontonummer: Fl51 4055 2920 1078 12   / Aktia

Summa: 12 euro /person

Referens: 1740

Förfallodag: omgående

 

HÖSTENS TEATERFÖRESTÄLLNING  - Mauno Koivisto  • Täkters president

Grankullagillet har bokat 40 biljetter till Christoffer Holms nyskrivna pjäs Mauno Koivisto  - Täkters president i regi av Ville Sandqvist. Pjäsen visas på lngbohed i Täkter.

Pjäsen om Mauno Koivisto berättar om fenomenet "Manu" sett med Täkterbornas ögon. Berättelsen tar publiken från Åbo hamn till Täkters skogar via Moskvas flygfält och Helsingfors politiska korridorer. Vem var den där Manu, varifrån kom han och vart var han på väg?

Bakom satsningen står Täkter ungdomsförening, en förening där också president Koivisto var medlem.

Tid               söndagen den 27.10.2019 kl. 16

Start            kl. 14.15 med Wikströms buss, som vanligt fran hållplatsen vid Kasavuoren koulukeskus. Därefter Kasabergs-, Yrjö Liipola-, Breda-, Stations- och Helsingforsvägen.

Vi håller oss hela tiden på norra sidan om tunneln.

Servering    l pausen serveras kaffe/te och bulle. Vänligen meddela i samband med anmälan om kaffe eller te önskas.

Pris              35 euro/person.

Grankullagillet betalar bussen och subventionerar biljettpriset för sina medlemmar. lcke medlemmar kan delta om det blir biljetter över och betalar då 42 euro.

Betalning    till Grankullagillets konto i Aktia FI51 4055 2920 1078 12 i samband med anmälningen, dock senast den 15.8.

Referens     1753

Bindande anmälan: snarast till sekreteraren, helst per telefon 040-764 0873.

 

****************************************************

 

Medlemsbrev 2/2019

Bästa gillemedlem

På Grankullagillets vårmöte den 15 mars fastslogs att årsavgiften på 12 euro bibehålls oförändrad. Denna gång sänds ingen särskild betalningsavi ut, utan medlemmarna ombeds betala enligt nedanstående information:

Mottagare: Grankullagillet r.f.

Kontonummer: FI51 4055 2920 1078 12  / Aktia

Summa:  12 euro /person

Referens: 1740

Förfallodag: snarast, dock senast 30.4.2019  

 

VÅRENS PROGRAM

26.4    Gillekväll kl. 18.00 i Villa Breda. Författaren och journalisten Staffan Bruun kåserar om sina 36 år på HBL - en tid då tidningsbranschen förandrades totalt.

22.5    Vårutfärd med egen buss

Resan går österut via Malmgård i Pernå till Lovisa och programmet omfattar också lunch och kaffe.

I utfärden kan även icke-medlemmar delta om det finns lediga platser, men Gillemedlemmar har förtur.

HÖSTEN 2019

Anteckna redan nu följande datum i kalendern: 20.9, 18.10, 15.11. Julsamling i Grankulla kyrka i december.

Höstresan : I år gör vi en omfattande rundresa i västra Finland. Vi anlitar som vanligt Ralf Wikströms buss och har svenskspråkig guidning under hela resan.

Tidpunkt: 12 - 14.9.2019. Kom ihåg att reservera tid i kalendern.

Teaterföreställning 27.10 : Mauno Koivisto  - Täkters president.

Gillet har bokat 40 biljetter till förestallningen som börjar kl. 16. och reserverat Ralf Wikströms buss för färden till och från Täkter.

Närmare uppgifter om höstresan och teaterföreställningen ges i slutet av maj - början av juni i ett separat medlemsbrev och anmälningar tas emot därefter.

Styrelsen önskar alla en god fortsättning på våren.

 

****************************************************

                                                                                                                            Medlemsbrev  1/2019

Bästa gillemedlem

Grankullagillets styrelse har avslutat sitt jullov och inlett året med att dra upp riktlinjer och planera programmet för 2019. De förändringar i Gillets styrelse som fastslogs på höstmötet 2018 har nu trätt i kraft.

Styrelsen sammanträdde till ett konstituerande möte den 14.1.2019 under ledning av sin nya ordförande Lars Christer Johans. Styrelseplatserna fördelades på följande sätt: Nils Bäckström fortsätter som viceordförande, Monica Heimbürger som ekonom, Christina Markelin som klubbmästare och Ursula Stenberg som sekreterare. Silvio Hjelt övertar nu uppgiften som teknikansvarig och Ulla-Rita Blomqvist är ledamot. Suppleanter under innevarande år är Christina Lundqvist och Christer Nikander.

Mötesplatsen

Gillekvällarna hålls tills vidare i Villa Breda. På grund av de kännbart ökade kostnaderna som vistelsen i Villa Breda medför, har styrelsen beslutat att höja avgiften för Gillekvällarna till 15 euro.

 

 

HÖSTEN 2019

Höstens mötesdagar har preliminärt fastslagits: 20.9,  18.10,  15.11. Julsamling i Grankulla kyrka i december.

I nästa medlemsbrev som sänds ut strax efter vårmötet informeras om medlemsavgiften.

Grankullagillets styrelse önskar alla en god fortsättning på år 2019 och hälsar både gamla och nya medlemmar välkomna till föreningens möten och tillställningar.

 

****************************************************

 

GRANKULLAGILLET r.f. Höstmötesprotokoll 19.10.2018

1. Mötet öppnas
Föreningens ordförande Jim Schröder öppnade höstmötet kl. 18.00.

2. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för mötet
Till ordförande för höstmötet valdes föreningens ordförande Jim
Schröder och till mötessekreterare föreningens sekreterare Ursula
Stenberg. Till protokolljusterare valdes Bengt Ohls och Curt Ringwall.
Samtliga val var enhälliga.

3. Mötets laglighet och beslutförhet
Enligt föreningsstadgarna bör kallelse till föreningsmötet ske senast en vecka
före mötesdatum. Möteskallelsen har ingått i cirkulär 4/2018 som sänts till
föreningsmedlemmarna den 2.9.2018. En annons har ingått i Hufvudstadsbladet
den 15.10.2016 och i lokaltidningen Kaunis Grani nr 11 och 12.
Föredragningslistan har även funnits på Grankullagillets hemsida. Mötet
konstaterades sålunda vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

4. Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan (bilaga 1) godkändes i föreliggande form.

5. Val av ordförande för åren 2019, 2020
Sittande ordföranden, Jim Schröder, hade undanbett sig omval. Till ordförande
för Grankullagillet åren 2019-2020 valdes Lars Christer Johans.
Valet var enhälligt.

6. Val av två styrelseledamöter
Av styrelsemedlemmarna stod Sture Skogström och Ursula Stenberg i tur att
avgå.
- Sture Skogström hade undanbett sig omval och i stället för honom valdes
Ulla-Rita Blomqvist för perioden 2019-2021.
- Ursula Stenberg omvaldes för perioden 2019-2021.
Enligt Grankullagillets stadgar kan föreningsmötet besluta om att styrelsen
kompletteras med 1-2 suppleanter vilka väljs för ett år i sänder.
Till suppleanter för år 2019 valdes
- Christina Lundqvist
- Christer Nikander
Samtliga val var enhälliga.

7. Val av två verksamhetsgranskare och två suppleanter för det följande räkenskaps- och
verksamhetsåret
Till verksamhetsgranskare för år 2019 omvaldes Göran Lindström och Bengt Ohls. Till suppleanter för verksamhetsgranskarna valdes Clas Bergring och Yrsa
Lannert.
Valen var enhälliga.

8. Övriga ärenden
Inga övriga ärenden förelåg.

9. Mötet avslutas
Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och avslutade
mötesförhandlingarna kl. 18.30.

Jim Schröder           Ursula Stenberg
mötesordförande     mötessekreterare
 

                                 * * * * * * * * * * * *

 

Grankullagillet

Medlemsbrev 4/2018
 
Bästa gillemedlem,

Oberoende av var vi har befunnit oss den här sommaren har det funnits ett säkert samtalsämne, nämligen hettan och torkan. Vi har fått uppleva en extremt solig sommar och hettan har varit till både glädje och förtret. Men nu verkar det som om hösten småningom gör sitt intåg. Det är tid att ta fram almanackan och anteckna höstens Gillekvällar. Som vanligt samlas vi en fredagskväll i månaden för underhållning och samvaro.

 
NY MÖTESLOKAL under hösten

Med början den 21 september samlas vi i Villa Breda vars renovering nu avslutats. Adressen är Bredavägen 16. Det har skett rätt stora förändringar i rumsfördelningen och utrustningen, men kvällens program är det välbekanta. Vi inleder med föredrag och avslutar med samvaro och en god sallad.

 
HÖSTEN 2018

Gillekväll 21.9 kl. 18.00 i Villa Breda. Journalisten och författaren Per-Erik Lönnfors berättar för oss om „Skrivandets vånda och glädje“.

 

Höstmöte med gillekväll 19.10 kl. 18.00 i Villa Breda. Mötet inleds med ordinarie höstmötesförhandlingar. Detta brev gäller som möteskallelse. Föredragningslistan följer stadgarna som finns på Grankullagillets webbsida http://grankullagillet.org/start/ .

Efter mötesförhandlingarna föreläser Fil.dr. Martina Serlachius om ”Modärna biologiska mediciner”.

 

Gillekväll 16.11 kl. 18.00  i Villa Breda. Författaren Nalle Valtiala berättar i ord och bild om sin spännande cykeltur genom Norra Kalifornien.

 

Vid mötena i Villa Breda uppbärs en avgift på 12 € som inkluderar program samt en matig sallad och drycker.

 

Traditionell julsamling lördagen den 15.12 kl. 16 i Betlehemskyrkans församlingssal vid Bolagsvägen i Grankulla.

 

Kulissvandring på Svenska Teatern måndagen den 29.10 kl. 13.00

Grankullagillet bjuder på en guidad tur genom teatern. Vi får bl.a. se de olika scenerna och bekanta oss med verkstäder och klädlager. Vår guide berättar om husets olika skeden. Det blir både historia och nutid. På promenaden genom teatern går vi sträckvis genom rätt trånga korridorer och i trappor.

Max. deltagarantal är 25 personer. Vi träffas litet före kl. 13 vid höger publikingång - alltså på Skillnadsgatans sida -  och var och en kommer dit på egen hand. Turen räcker något över en timme.

Efter turen samlas vi för eftersnack på anrika restaurang Kosmos som ligger på lämpligt promenadavstånd från teatern på Kalevagatan 3. Vi har bokat bord och förhandsbeställt en strömmingsmåltid för gruppen. Priset för måltiden utan drycker är 19  euro och betalas av var och en på plats.

Vänligen meddela i samband med anmälningen om du önskar delta i måltiden. Kosmos stekta strömmingar är mycket läckra. På menyn finns givetvis också alternativa rätter.

Bindande anmälan senast den 19.10 per telefon 040-764 0873 eller 09-505 4651.

 

VÅREN 2019

Datumen för Gillekvällarna har preliminärt fastslagits och kan alltså redan nu antecknas i almanackan:

15.2,  15.3 och 26.4. I slutet av maj ordnas den traditionella vårutfärden. Programmen för våren har ännu inte fastslagits och styrelsen tar gärna emot programtips och önskemål av föreningsmedlemmarna.

 

Styrelsen önskar alla Gillemedlemmar en skön höst och hoppas på aktiv uppslutning under möteskvällarna. Både gamla och nya medlemmar är hjärtligt välkomna.

******

Grankullagillets 55-års fest 5.5.2017

Grankulla Gillet firade 5.5.2017 sitt 55 års jubileum på Brankis i Grankulla. Närvarande var ca. 104 medlemmar och inbjudna. Festtalet hölls av Gillets första ordförande Henrik Vaennerberg.(Fotograf Kaj Kankaanpää)

Helena Enqvist och Henrik Vaenerberg, båda tidigare ordförande i Gillet.

Borden var vackert dukade med vårliga blommor.

Serveringspersonalen bestod bl.a. av dessa pigga glada ungdomar.

 

Köksmästaren Axel Charpentier stod för maten.

 

Honnörsbordet med stadsdirektör Christoffer Masar i mitten.