STADGAR FÖR GRANKULLAGILLET R.F.


§ 1

Föreningens namn är Grankullagillet r.f., dess hemort är Grankulla stad och dess språk är svenska.

§ 2

Gillets ändamål är att utgöra en sammanslutning för att stärka gemenskapen mellan Grankulla stads invånare genom att bereda dem tillfälle till kamratligt umgänge, tankeutbyte och förströelse. För förverkligandet av sitt ändamål anordnar föreningen möten, exkursioner, fester, lotterier, basarer och annat dylikt.

§ 3

Skötseln av gillets angelägenheter handhas av en styrelse, som består av ordförande, som väljes för två år i sänder, och sex ledamöter, vilka väljas för tre år, sålunda att varje år två står i tur att avgå. Omval av ordföranden och ledamöterna kan ske.
Föreningsmöte kan besluta om att styrelsen kompletteras med 1-2 suppleanter, vilka väljs för ett år i sänder.
Den nya styrelsen tillträder i början av det följande räkenskaps- och verksamhetsåret.

Styrelsen väljer inom sig viceordförande, sekreterare och ekonom samt tillsätter en klubbmästare. Vid behov kan styrelsen tillsätta andra funktionärer och nämnder.

§ 4

Styrelsen bestämmer själv sin arbetsordning.
Styrelsens förhandlingar leds av ordföranden och vid förfall för denne/denna av viceordföranden. Har båda förfall, utser styrelsen någon annan ledamot att leda förhandlingarna.
Styrelsen är beslutför då minst fyra ordinarie ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.
Styrelsen bör till vårmötet avge berättelse över gillets verksamhet.

§ 5

Gillets namn tecknas av ordföranden och viceordföranden var för sig eller av två ordinarie styrelseledamöter gemensamt.

§ 6

Ansökan om inträde i gillet bör riktas till styrelsen, som äger besluta i saken. Nyvald medlem inskrivs i gillets medlemsmatrikel.
Medlem har rätt att utträda ur gillet genom anmälan därom skriftligen hos föreningens styrelse eller dess ordförande eller vid föreningens möte för anteckning i protokollet.

§ 7

Till bestridande av gillets utgifter erlägger varje medlem inskrivnings- och årsavgift, vilkas belopp liksom även betalningsterminerna fastställs på vårmötet för det innevarande verksamhetsåret.

§ 8

Medlem, som inte inom utsatt betalningstid erlägger sin årsavgift och underlåter att efter ytterligare erhållen påminnelse inbetala densamma, kan genom styrelsebeslut fråntagas sitt medlemskap.

§ 9

Gillets räkenskaps- och verksamhetsår omfattar kalenderåret. Inom januari månad skall räkenskaperna överlämnas till granskning åt revisorerna, vilka inom två veckor därefter äger skriftligen till styrelsen avge berättelse över av dem verkställd granskning.

§ 10

Gillet sammanträder årligen till två föreningsmöten, ett vårmöte före utgången av mars månad och ett höstmöte före utgången av oktober månad.
Vid föreningsmöte har varje medlem rösträtt och varje röstberättigad medlem en (1) röst.

Vid vårmötet handläggs följande ärenden:
1. mötet öppnas
2. väljes ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för mötet
3. konstateras mötets laglighet och beslutförhet
4. godkännes mötets föredragningslista
5. föredras styrelsens årsberättelse och bokslutet
6. föredras revisorernas berättelse över verkställd granskning av gillets räkenskaper
7. fastställs bokslutet för föregående verksamhetsår samt besluts om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
8. fastställs verksamhetsplanen och budgeten för verksamhetsåret
9. fastställs inskrivnings- och  årsavgiften samt betalningsterminerna
10. handläggs övriga i möteskallelsen nämnda ärenden

Vid höstmötet handläggs följande ärenden:
1. mötet öppnas
2. väljes ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för mötet
3. konstateras mötets laglighet och beslutförhet
4. godkännes mötets föredragningslista
5. förrättas i § 3 av dessa stadgar nämnda val
6. väljes två revisorer och två revisorssuppleanter för det följande räkenskaps- och verksamhetsåret
7. handläggs övriga i möteskallelsen nämnda ärenden

Som föreningens beslut gäller den åsikt, som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Då rösterna faller lika utgörs beslutet av den åsikt, som mötets ordförande omfattar, utom vid val, då resultatet avgörs genom lottning.

§ 11

Gillet kallas till extra föreningsmöte, då styrelsen anser särskild anledning därtill föreligga, då föreningsmöte så beslutar eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar därom skriftligen anhållit för visst uppgivet ärende.

§ 12

Vid föreningsmöte må slutligt beslut inte fattas i andra än i möteskallelsen nämnda frågor.
§ 13

Kallelse till föreningsmöte sker genom annons i Hufvudstadsbladet eller medelst cirkulär till samtliga medlemmar.

Kallelse bör ske senaste en vecka före mötet och i kallelsen bör angivas de ärenden, som på mötet skall upptas till behandling.

§ 14

Beslut om ändring av dessa stadgar eller upplösning av gillet bör fattas av föreningsmöte med minst tre fjärdedels majoritet av de  vid mötet avgivna rösterna.

Om föreningen upplöser sig eller upplöses, tillfaller dess egendom Stiftelsen Grankulla Samskola.

§ 15

I allt, varom dessa stadgar ej innehålla närmare föreskrifter, länder till efterrättelse vad i gällande lag om föreningar stadgas.

_______________________