Vårmöte / Gilleafton

15 Mars 2019, 18:00 - 21:00

Utdrag ur föreningens stadgar.

§ 10

Gillet sammanträder årligen till två föreningsmöten, ett vårmöte före utgången av mars månad och ett höstmöte före utgången av oktober månad.
Vid föreningsmöte har varje medlem rösträtt och varje röstberättigad medlem en (1) röst.

Vid vårmötet handläggs följande ärenden:
1. mötet öppnas
2. väljes ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för mötet
3. konstateras mötets laglighet och beslutförhet
4. godkännes mötets föredragningslista
5. föredras styrelsens årsberättelse och bokslutet
6. föredras revisorernas berättelse över verkställd granskning av gillets räkenskaper
7. fastställs bokslutet för föregående verksamhetsår samt besluts om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
8. fastställs verksamhetsplanen och budgeten för verksamhetsåret
9. fastställs inskrivnings- och  årsavgiften samt betalningsterminerna
10. handläggs övriga i möteskallelsen nämnda ärenden


Plats
Villa Breda
Bredavägen 16
02700 Grankulla